Thiết kế e-mail hấp dẫn

Thiết kế e-mail hấp dẫn với khách hàng

Tạo các tiêu đề phụ thể hiện được nội dung chính yếu, giúp người dùng nhanh chóng nắm rõ thông tin cần truyền tải cho